cuud第2候机楼 4F Market Place商店街7

基本信息

营业时间 10:30 - 21:30
L.O.21:00
电话号码 03-6428-8525
FAX号码 03-6428-8525
电子货币 Rakuten Edy / Suica / PASMO / iD / WAON
可使用Edy 可使用Suica 可使用PASMO 可使用ID卡 可使用WAON

第2候机楼 4F Market Place商店街7
cuud的照片

TOP