Shops & Restaurants

NANADASHIYA第1候机楼 2F 登机口候机室[北]56

基本信息

营业时间 6:00 - 20:00从早晨开始营业
L.O.19:45
电话号码 03-5757-8813
FAX号码 03-5757-8872
电子货币 Rakuten Edy / Suica / PASMO / iD / WAON
可使用Edy 可使用Suica 可使用PASMO 可使用ID卡 可使用WAON

第1候机楼 2F 登机口候机室[北]56
NANADASHIYA的照片

TOP